• Odde kista
  • kista
  • kista
  • kista
  • kista
  • kista

Stadsrumsanalys Kv. Odde, Kista

När Skanska utvecklar 2000 nya bostäder i kvarteret Odde, Kista, så görs omfattande analyser av platsen. Vårt uppdrag innebär att ge stöd för stadsutvecklingen genom en förenklad stadsrumsanalys. Projektet innebär framtagande och analyser av axialkarta, med fokus på konnektivitet och tillgänglighet och syftar till att visa på hur olika gaturum kan komma att användas och därmed utgöra underlag för handel och andra funktioner.

I anslutning till stadsrumsanalysen fick vi även i uppdrag att skissa på ett antal åtgärddsförslag för att bättre länkan samman kv. Odde med intilliggande stadsdelar och bebyggelse.

Projektet slutredovisades under våren 2017.

NÄR

2016 - pågående

BESTÄLLARE

Skanska

PARTNERS

Kategori
Analys, Gestaltning