• saltis
  • saltis
  • saltis
  • saltis
  • saltis
  • saltis

Ankrat, Saltsjöbadens centrum

Centrumskiss Saltsjöbaden är ett projekt där vi tillsammans med Urbio bistår Nacka kommun i arbetet med Program för Saltsjöbadens centrum (KFKS 2012/562-214). Uppdraget innebär att på kort tid ta fram ett nytt förslag till strukturplan som både bemöter samrådets kritiska röster och exploatörernas behov av volym och rationalitet för god byggbarhet. Projektförslaget bygger på ett tydligt koncept med ett antal platsspecifika typhus och en stark landskapsstrategi för området. I arbetet har ingått att ta fram illustrationsplaner, analyskartor, volymstudier, principsektioner och ytsammanställningar enligt ovanstående material.

NÄR

2016 - pågående

BESTÄLLARE

Nacka kommun

PARTNERS

URBIO

Kategori
Gestaltning