• Tunnelbanestation 1

Tunnelbanestationssamhället 2030, och framåt

Stockholmsförhandlingen kunde i november 2013 presentera en överenskommelse om att fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder ska byggas i anslutning till de nya stationerna. Detta är ett historiskt beslut då storskaliga satsningar på tunnelbana inte gjorts sedan 1970. När återigen en storskalig utbyggnad nu planeras innebär det att ny bebyggelse och nya stadsmiljöer ska infogas i redan befintlig bebyggelsestruktur och samhälle, vilket innebär helt nya förutsättningar från tidigare. Det ställer höga krav på anpassning av rådande stadsbyggnadsideal, där ex kvartersstruktur och butiksstråk är framträdande karaktärsdrag.

För att detta ska kunna uppnås krävs kunskap om hur ny bebyggelse kan komplettera, snarare än konkurrera med, befintlig bebyggelse i vilka de nya stationerna placeras. Syftet med projektet är därför att tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Atrium Ljungberg, Nacka kommun, TMR och FUT undersöka möjligheten att bevara och skapa nya värden vid den planerade tunnelbanestationen i Sickla vid infogandet av ny bebyggelse utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Metoden byggde på ett öppet och konstruktivt forum för dialog om hur tunnelbaneutbyggnadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan hanteras i ett tidigt skede mellan dessa olika parter och med pågående planeringsuppdrag för ögonen. Dessutom genomfördes workshops kring utvecklandet av mål och nyckelfrågor för den fortsatta planeringen och i den avslutande workshopen togs även ett antal framtidsbilder fram som underlag för diskussion om nuvarande stadsbyggnadsideal, pågående planeringsprojekt och möjliga fallgropar med en forcerad planering.

Projektet presenterades vid AAR14´s slutseminarium på ArkDes vintern 2015.

NÄR

2014-2015

BESTÄLLARE

AAR14, Arkus, ARQ och Richertska stiftelsen

PARTNERS

Projektet gjort på LTU tillsammans med Karin Jansson m.fl., Sweco

Kategori
Process