• illplan
  • diagram
  • illplan
  • bild
  • diagram
  • illplan
  • bild
  • sektion

Warm in the Winter har tillsammans med Mandaworks arbetat fram ett fördjupat gestaltningsprogrammet för etapp 1 i Ulleråker. Programmet utgör underlag för utformning av allmän plats vid projekteringen av området. I gestaltningsprogrammet berörs utformningen av gator, torg, parker och stråk. Särskilda knäckfrågor har varit dagvattenhanteringen och att utforma platser och stråk som svarar upp mot Ulleråkers mobilitetsmål, där gång- och cykel- och kollektivtrafik går först och bilen får maka på sig. I gestaltningsprogrammet finns fem delområden där en extra fördjupning har gjorts. Delområdena utgör de olika platsbildningar som ska skapas inom området och består av ett urbant torg, ett grönt parktorg, en större park, en dagvattenpark och den gröna kanten mot Dag Hammarskjölds väg. Vidare har även sju gator gestaltats och övergripande gestaltningsprinciper för hela området arbetats fram.

NÄR

2018-2019

BESTÄLLARE

Uppsala kommun

PARTNERS

Mandaworks

Kategori
Gestaltning